Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Organic Facials / Терапии за лице
/Germaine De Capuccini or Sensantia Botanicals Cosmetics/

The seven senses

Lifting Jade Stone Facial

Deeply hydrating Facial that firms and lifts the facial contour. The must-have treatment for immediate results prior to a special occasion. Ideal for all skin types, this dynamic antiaging facial enhances the effects of a specially designed Jade beauty stone. Results are immediate and leave skin lifted, even-toned and glowing. 

60 minutes 78 lv.


Лифтинг с нефритен камък

Дълбоко хидратираща терапия за лице, която стяга и повдига контура на лицето. Необходима за незабавни резултати преди специален повод. Идеален за всички типове кожа, това динамично средство за лице против стареене засилва ефектите на специално разработения камък за красота нефрит. Резултатите са незабавни и оставят кожата повдигната, равномерна и сияйна.

60 минути 78 лв.

Book Now/

Запиши час

Sensitive Facial

Soothe sensitive skin with lightweight moisturizing products design to nourish and protect. Boost and calm your skin with vitamins and antioxidants. Perfect for dull tone skin or to prevent early signs of ageing. Facial lymph drainage massage

is included. 

60 minutes 78 lv.


Терапия за лице за чувствителна кожа

Успокойте чувствителната кожа с помоща на леки овлажняващи продукти за подхранване и защита. Подсилете и успокойте кожата си с витамини и антиоксиданти. Идеална терапия за кожа загубила блясъка си или за предотвратяване на ранни признаци на стареене. Включва лимфодренажен масаж на лицето.

60 минути 78 лв.

Book Now/

Запиши час

Anti-ageing Facial

Natural anti-ageing facial formulated for dry skin and concerned with lines and wrinkles, neutralize and inhibit micro-tensions whilst increasing natural collagen and elastin production. Fine lines and expression lines

are significantly reduced. Created to be safe for the skin with all natural ingredients. Improve the sings of ageing, remove scars

from acne and even the pigmentation.

60 minutes 85 lv.


Анти - ейдж терапия за лице

Естествено терапия за лице против стареене, предназначена за суха кожа и за заличаване на линиите и бръчките, неутрализира микронапреженията, като същевременно увеличава естественото производство на колаген и еластин. Фини линии и изразителни линии

значително се намаляват. Създадена да бъде безопасена за кожата с всички и естествени съставки. Подобрява блясъка, премахва белезите от акне и дори пигментацията.

60 минути 85 лв.

Book Now

Запиши час

Diamond Microdermabrasion Facial

Non-invasive anti - ageing and deep cleanse skin care, that uses a diamond-tip head to abrade or exfoliate off the top layer of the skin; removing dirt, debris and dead skin cells leaving the skin glowing and feeling soft and smooth to the touch. This treatment will stimulating and smooth polished finish, while still delivering the great results and micro-massage skin rejuvenation you want and expect from microdermabrasion. 

60 minutes 78 lv.


Микродермабразио на лице

Неинвазивна грижа за кожата против стареене и дълбоко почистване, в която се използва глава с диамантен връх за да, ексфолира горния слой на кожата; премахва мръсотията, остатъците и мъртвите кожни клетки, оставяйки кожата да сияе и да се чувства мека и гладка на допир. Тази терапия стимулира и изглажда финните линии като същевременно осигурява страхотни резултати от микромасажно подмладяване на кожата, което искате и очаквате от микродермабразиото.

60 минути 78 лв.

Book Now

Запиши час

Oxygen Facial

The Oxygen treatment is an all-natural, virtually painless skin treatment procedure that dramatically improves the appearance and texture of your skin, and is the very latest in non-chemical skincare techniques. Using water and oxygen, hydrates and oxygenates the skin. Infusions of Organic ingredients to treat specific skin issues can also be added. Perfect combination with any other Facial.

30 minutes 59 lv.

Кислородната терапия е напълно естествена, практически безболезнена процедура за третиране на кожата, която драстично подобрява външния вид и текстурата на кожата ви и е най-щадящата в нехимични техники  грижа за кожата. Използвайки вода и кислород, хидратира и насища кожата с кислород. Могат да се добавят и инфузии от органични съставки за лечение на специфични кожни проблеми. Перфектна комбинация за всяка терапия за лице.

30 минути 59 лв.

Book Now

Запиши час

HIFU Lifting Facial 

HIFU ”(high intensity focused ultrasound) technology is the ability for high-intensity ultrasound waves to be precisely focused and concentrated precisely in the treatment area.

Supports SMAS layer - Activates collagen under deep skin to support SMAS layer. Reduces wrinkles. Makes skin look younger and more beautiful. After HIFU therapy the skin becomes young and beautiful, firm and radiant.


The fast, even sometimes instant lifting effect achieved through "HIFU" - non-invasive SMAS-lifting is the result of two main factors:

1. Decrease in the volume of SMAS (superficial musculoskeletal system) and lifting as a result of point coagulation.

2. Shrinkage and shortening of collagen fibers.

The lifting effect is strictly individual and largely depends on the time of remodeling and renewal of collagen in the skin, as the effect of "HIFU" non-invasive SMAS-lifting increases for 3-6 months.

For optimal effect, 3-5 procedures are recommended, after which a stable result with a duration of 2-3 years is usually observed. The procedure does not require anesthesia or cooling. Unlike lasers, HIFU technology can be used on any skin type at any time of the year.

Indications for HIFU lifting:

* age-related changes

* double chin

* Loss of the contour of the cheekbones

* Relax the skin under the chin and neck

* Loss of the contour of the face, the contour of the lower jaw

* Deepening of the nasolabial folds

* Sagging corners of the mouth

* Relax eyebrows and eyelids

* Gravitational ptosis (relaxation) of the face

* Gravitational ptosis (relaxation) of the body (abdomen, buttocks, armpits, etc.)

Contraindications to "HIFU" lifting:

* Open wounds, skin lesions

* Pregnancy, lactation

* Cancer or severe endocrine disease

* Severe forms of acne on the face and neck

* Systemic or local skin disease in which the process of skin regeneration is impaired

* When taking anticoagulants

60 minutes 100 lv.


HIFU Лифтинг за лице

HIFU (high intensity focused ultrasound) технологията е възможността високо интензивните ултразвукови вълни да бъдат прецизно фокусирани и концентрирани точно в зоната на лечение.

Поддържа SMAS слоя - Активира колагена под дълбоката кожа, за да поддържа SMAS слоя. Редуцира бръчките. Прави кожата да изглежда по-млада и по-красива кожа. След HIFU терапия кожата става млада и красива, стегнатата и блестяща.

Бързият, дори по някога моментален лифтинг ефект постигнат чрез „HIFU”– неинвазивен SMAS-лифтинг е в резултат на два основни фактора:

1. Намаляване на обема на SMAS (повърхностната мускулно-апоневрозна система) и повдигане в резултат на точковата коагулация.

2. Свиване и съкращение на дължината на колагеновите влакна.

 Лифтинг ефектът е строго индивидуален и до голяма степен зависи от времето на ремоделиране и обновяване на колагена в кожата, като ефекта от „HIFU” неинвазивния SMAS-лифтинг се увеличава в продължение на 3-6 месеца.

За оптимален ефект се препоръчват 3-5 процедури като след тях обикновенно се наблюдава устойчив резултат с времетраене от 2-3 години.Процедурата не изисква анестезия или охлаждане. „HIFU” технологията за разлика от лазерите може да се използва при всеки тип кожа по всяко време на годината.

Показания за HIFU лифтинг:

*промени свързани с възрастта

*двойна брадичката

*Загуба контура на скулите

*Отпускане на кожата под брадичката и в областта на шията

*Загуба на контура на лицето, на контура на долната челюст

*Задълбочаване на назолабиалните гънки

*Увисване ъглите на устата

*Отпускане на вежди и клепачи

*Гравитационна птоза (отпускане) на лицето

*Гравитационна птоза (отпускане) на тялото (корем, седалище, мишници и др.)

Противопоказания за „HIFU” лифтинг:

*Открити рани, кожни лезии

*Бременност, кърмене

*Рак или тежко ендокринно заболяване

*Тежките форми на акне по лицето и шията

*Системно или локално кожно заболяване, при което е нарушен процеса на регенерация на кожата

*При прием на антикоагулантни препарати

60 минути 100 лв.

Book Now

Запиши час

Add on Threading

Threading:

Lip 5 lv. /Chin 5 lv. /Brows 6 lv. /Cheeks 8 lv.

Full Face 20 lv.

Добавете към терапия:

Терапия за очи 10 мин./10 лв.

Обекосмяване с Конец

Вежди оформяне Конец 8 лв.

Вежди Почистване Конец 6 лв.

Горна устна Конец 5 лв.

Брадичка Конец 5 лв.

Бузи Конец 5 лв.

Цяло лице 20 лв.

Book Now

Запиши час

Add on Eyelashes and brows tint

Sensitive dye colour  your lashes and eyebrows gently and safely.

For the most beautiful black style.

Natural black lashes and brows.

Lasts for 6 weeks.

10 lv.

Добавете към терапия:

 Боя за чувствителна кажа оцветява вашите мигли и вежди нежно и безопасно.

За най-красивия черен стил.

Натурално черни мигли и вежди.

Трайност до 6 седмици.

10 лв.

Book Now

Запиши час